fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK ANNEKE STUIJ

Algemene voorwaarden – behandelingen

Begrippen 

 • Zorgaanbieder: PRAKTIJK ANNEKE STUIJ
  .
 • BEROEPSVERENIGING: FAGT www.fagt.org
 • KOEPEL: RBCZ www.rbcz.nu De RBCZ is als koepel een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • KLACHT- EN TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS: KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE: GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
  Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • CLIENT / PATIENT: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • BEHANDELING: de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na mondelingen toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK ANNEKE STUIJ uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor PRAKTIJK ANNEKE STUIJ slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • PRAKTIJK ANNEKE STUIJ is lid van de FAGT. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.fagt.org en op www.rbcz.nu

   

 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FAGT.

Behandeling

 • Voordat de afspraak begint bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.
 • Eerst vindt er een intakegesprek plaats waarna de aanpak van de behandeling samen met u wordt besproken. Samen komen we overeen wat de doelen zijn van de behandeling, welke behandelwijze zal worden toegepast, en mogelijke te verwachten uitkomsten van de behandeling. Deze mondelinge overeenkomst vormt de leidraad van de behandeling.
 • In sommige omstandigheden wordt er een schriftelijk behandelplan samen met u opgesteld. Dit gebeurt veelal wanneer de behandelaanpak meerdere behandelvormen omvat en/of langdurig behandeltijd nodig wordt geacht. Bij een schriftelijk behandelplan wordt u gevraagd deze goed te keuren. Dit kan per email.
 • Wanneer er sprake is van een contra-indicatie, dan behoudt de therapeut zich het recht om niet te behandelen. Zie contra-indicaties onder aan de pagina.
 • Behandeling en adviezen van therapeut zijn geheel vrijblijvend. De uiteindelijke beslissing en verantwoording met betrekking tot het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij cliënt.
 • Een natuurgeneeskundige behandeling is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Komt u vaker? Dan vinden er regelmatig een evaluatie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren ongeveer 30 min tot 60 min (dit is van tevoren overeengekomen) en vinden, tijdens een behandeltraject, met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het is mogelijk dat er reacties na een behandeling optreden. Dit kunnen lichamelijke of emotionele reacties zijn, de klacht zou even erger kunnen worden of er kan ook vermoeidheid of spierpijn optreden. Dit zijn normale reacties en gaan vanzelf weer over.
  Maakt u zich zorgen over een reactie na de behandeling, wacht u dan niet tot de volgende afspraak. Neem telefonisch of per mail contact op met PRAKTIJK ANNEKE STUIJ, zodat er uitleg en aanwijzingen kunnen worden gegeven.
  Reageert u allergisch of buitenproportioneel op een behandeling? Staak de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter als aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent een toestemmingsformulier ter goedkeuring voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
 • De zorgverlener van PRAKTIJK ANNEKE STUIJ werkt als zelfstandige /freelancer /vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK ANNEKE STUIJ kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

AVG

PRAKTIJK ANNEKE STUIJ houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u hier meer informatie vinden  in de privacyverklaring op www.praktijkannekestuij.nl/privacy-policy/

Betaling 

 • De kosten per therapiesessie staan duidelijk vermeld op de website en op het moment dat u online een reservering maakt. Maakt u telefonisch een afspraak dan ontvangt u een bevestiging per email waarin de kosten staan vermeld.

 • De factuur betaalt bij u bij voorkeur per pin. Contant is mogelijk maar alleen gepast. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • PRAKTIJK ANNEKE STUIJ / Anneke Stuij is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat klachtbehandeling(mogelijk)(gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsvereniging FAGT en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie over de tarieven en vergoedingen vindt u op www.praktijkannekestuij.nl/afspraak-maken/

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.

 • De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum en tijd van ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)en de richtlijnen van RBCZ en de FAGT. Deze is/ zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling

 • PRAKTIJK ANNEKE STUIJ doet altijd haar best om cliënten ter aller tijde met de best mogelijke intentie en integriteit te behandelen. Meestal tot grote tevredenheid van onze klanten. Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling dan vragen wij u om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken. Hopelijk kunnen we er dan samen uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (praktijkannekestuij@gmail.com) worden ingediend.
  Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door PRAKTIJK ANNEKE STUIJ. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Wanneer u een klacht indient via het KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 • PRAKTIJK ANNEKE STUIJ is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK ANNEKE STUIJ.
 • PRAKTIJK ANNEKE STUIJ heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK ANNEKE STUIJ tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroepen in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VERZEKERAAR. PRAKTIJK ANNEKE STUIJ is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

Contra-indicaties

 • Bij de behandelingen bij PRAKTIJK ANNEKE STUIJ zijn er enkele contra-indicaties, zoals besmettelijke huidziekten, infectieziekten (corona, griep en virussen), koorts, steenpuisten, trombose en een risicovolle zwangerschap. Mocht er bij u een andere contra-indicatie van toepassing zijn, dan wordt dit met u besproken. In dat geval zal er geen behandeling plaatsvinden, in het belang van u en uw gezondheid.

 

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

“Ik heb al ruim 35 jaar ervaring en plezier in mijn werk. Ik werk deskundig en met respect. Ik ga zorgvuldig met je gegevens om.”
Anneke Stuij