fbpx

Behandelovereenkomst

Algemeen
U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij Praktijk Anneke Stuij. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg, te kiezen voor complementaire zorg.

Praktijk Anneke Stuij en cliënt komen overeen dat:
Praktijk Anneke Stuij aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord. De client wordt voorgelicht door de therapeut over de sessies middels website-informatie en intakegesprek.

Praktijk Anneke Stuij:

 • is aangesloten bij de FAGT en is verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging FAGT, welke vermeld staan in de beroepscode, het beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging: fagt.org
 • is verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloedt.
 • heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • Is verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De cliënt:

 • bezoekt Praktijk Anneke Stuij vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie vrijwillig.
 • hebt het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • verplicht zich om een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • verplicht zich om, middels het intake- en anamneseformulier, alle relevante informatie aan Anneke Stuij te verstrekken. Eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • gaat bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met Anneke Stuij in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (quasir.nl) conform de WKKGZ.

Duur van de behandeling

 • Het aantal behandelingen wordt afgesproken in onderling overleg.
 • Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen.
 • Praktijk Anneke Stuij de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Tevens is aan de cliënt verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Betaling

 • Betaling van de behandelingen geschiedt contant of per pin, direct voorafgaand of na afloop van de sessie.
 • U de factuur voor deze sessie uiterlijk binnen 2 werkdagen van Praktijk Anneke Stuij ontvangt.

Gebruik van medicijnen/supplementen

 • Medicijnen en/ of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen.
 • Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.

Beroepsvereniging

Anneke Stuij is aangesloten bij de FAGT (Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten). FAGT-therapeuten hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.

Een FAGT lid is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.

De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in deze genoemde stukken.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts of fysiotherapeut.​

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).​

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt op de factuur.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.​

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Mijn digitale bestanden zijn beveiligd door een wachtwoord.

Privacy op de zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie’;
 • de kosten van het consult.​

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling ga ik er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

Toestemming behandeling van minderjarige kinderen

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik volgens de wet de toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft.

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.

 

“Ik heb al ruim 35 jaar ervaring en plezier in mijn werk. Ik werk deskundig en met respect. Ik ga zorgvuldig met je gegevens om.”
Anneke Stuij

Wil je mijn gratis e-book ontvangen?

Meld je aan om gratis het e-book te ontvangen en ontdek welke 7 stappen je kunt zetten naar meer gezondheid in je gezin.

AVG toestemming

Je hebt het ebook succesvol aangevraagd!